معلم: ایرج، نصف النهار را تعریف کن.                                                          ایرج: خانم اجازه، اگر با یک چشم به سفره نهار نگاه کنیم میشود نصف النهار.
دسته ها : لطیفه
سه شنبه نوزدهم 6 1387
X