سلیمان پیامبر از مورچه ای پرسید: سالانه چقدر می خوری؟ مورچه پاسخ داد: چهار دانه گندم. سلیمان مورچه را گرفت و در داخل یک قوطی انداخت و چهار دانه درون قوطی قرار داد. بعد از یک سال به آن نگاه کرد و دید که مورچه فقط دو دانه خورده است. به مورچه گفت: یک سال گذشته چرا فقط دو دانه خورده ای؟

مورچه جواب داد: آنگاه که مرا زندانی کردی ترسیدم مرا فراموش کنی و از گرسنگی بمیرم. چون تو آدمیزاد هستی و آدمیان فراموشکارند.


دسته ها :
جمعه پانزدهم 6 1387
X