آیا می دانید حضرت علی(ع) هفت سال پیش از مردم نماز می خواندند؟

علی(ع) فرمود: منم بنده خداوند و برادر رسول خدا و منم بزرگتر تصدیق کننده پیغمبر هیچکس پس از من چنین سخن نگوید جز آنکه دروغ باشد من هفت سال پیش از مردم نماز خواندم.

(خصال شیخ صدوق ج 1 ص 465)

شنبه شانزدهم 6 1387

آیا می دانید بلاهای هفت گانه چیست؟

رسول خدا(ص) فرمود چون خداوند بر امتی خشم کند و عذاب بر آنان نفرستد منظور چیست؟ فرمود: 1: ارزاق آنان گران شود. 2: عمرهای آنان کوتاه شود. 3: بازرگانیشان بی سود. 4: میوه هایشان بی برکت. 5: نهرهایشان کم آب. 6: باران به موقع نبارد. 7: بد خواه ترین افراد اجتماع بر آنان حکومت کند.

(خصال شیخ صدوق ج 1 ص 405)

شنبه شانزدهم 6 1387
X