دستور نام گذاری:

امیر المومنین(ع) فرمود: اولاد خود را پیش از اینکه متولد شود نام گذاری کنید، اگر نمی دانید پسر است یا دختر آنها را بنام هایی که برای مرد و زن است بنامید، زیرا که (مردم روز رستاخیز بنام های خود خوانده میشود) و بچه سقط شده که نامی برای او نگدارده باشند در روز قیامت از پدر مواخذه کند.

رسول خدا(ص) جنین حضرت زهرا را پیش از تولد، محسن نام گذارد.

نام گذاری در روز هفتم:

در فقه الرضا، آمده است که، اگر پیش از ولادت نام بچه را تعیین نکرده اید، روز هفتم انتخاب کنید.

نام پسران:

در کتابهای مذهبی، تاکید شده است که نام پسران از میان نامهای زیر انتخاب شود:

رسول اکرم فرمود: فرزندان خود راا به اسامی پیغمبران نام گذاری کنید و بهترین نامها (عبدالله) و (عبدالرحمن) است.

سایر اسامی به این شرح میباشد:

( احمد- ایوب- محمود- محمد- حامی- امین- حبیب- علی- حسن- حسین- محسن- باقر- جعفر- صادق- موسی- کاظم- صابر- صدیق- رضا- راضی- رضی- تقی- صفی- هادی- مهدی- عسگری- هاشم- قاسم- مصطفی- موسی- مرتضی- عیسی- مجتبی- یحیی- یوسف- ابراهیم- اسماعیل- اسحق- داود- مسلم- عباس- ناصر- منصور- مرزوق- مجید- یونس- جلال- جمال- جمیل- طاهر- طیب- طالب- سعد- سعید- مسعود- رحمت الله- فضل الله- صالح- سلیمان- یعقوب- کریم- رحیم ).

نام دختران:

همچنین نوشته اند که اسامی دختران را از بین نام های زیر تعیین نمایید:

( فاطمه- آمنه- طیبه- طاهره- خدیجه- آسیه- راضیه- رضیه- مرضیه- صدیقه- ریحانه- معصومه- مبارکه- جمیله- حلیمه- حکیمه- حمیده- کلثمه- نرجس- نجمه- نوریه- حبیبه- حوراء- صفیه- انسیه- منصوره- مریم- سوسن- زهره- زکیه- زهرا- عذراء- بتول- محدثه- ساره- شهربانو- عالیه- عاتکه- زینت- عصمت- عفت- عزت- کبری- هاجر- ملیحه- فریده- ناعمه- وجیهه- رحیمه ).

دسته ها : مقاله
شنبه شانزدهم 6 1387
X