1: اگر زندگی مرگ است و مرگ زندگی  -  پس درود بر مرگ ومرگ بر زندگی

2: ز شوخی بپرهیز ای با خرد              -  که شوخی تو را آبرو می برد

3: کسانی که بد را پسندیده اند               -  ندانیم ز نیکی چه بد دیده اند

4: تا مرد سخن نگفته باشد                  -   عیب و هنرش نهفته باشد

5: نه چندان بخور کز دهانت برآید        -   نه چندان که از ضعف جانت برآید

يکشنبه هفدهم 6 1387

1: تا توانی دفع غم از چهره غمناک کن   -   در جهان گریاندن آسان است اشکی پاک کن

2: بیاموز و بشنو هر دانشی               -   بیابی ز هر دانشی رامشی

3: ز حق توفیق خواستم دل گفت پنهانی  -  چه توفیقی از این بهتر که خلقی را بخندانی

4: چو دریای رحمت تلاطم کند            -  گنه، صاحب خویش را گم کند

5: شب تاریک باشد و گر روز            -  قبول فرما رنج دانش ای دانش آموز

 

جمعه پانزدهم 6 1387
X