اگر دیدی جوانی بر درختی تکیه کرده  /   بدان بنزین نداره سکته کرده
دسته ها : شعر طنز
سه شنبه نوزدهم 6 1387

شکایت میکنم از کامپیوتر                 -         ز نرم افزار و دیسک و پرینتر

اگر ویروس افتد در ملاجش             -         شود ابله تر از صدام و کارتر

دسته ها : شعر طنز
جمعه پانزدهم 6 1387

از کرامات شیخ ما ای عجب               -        دستش را باز کرد و گفت وجب

از کرامات دیگرش این است              -        قند را خورد و گفت شیرین است

دسته ها : شعر طنز
جمعه پانزدهم 6 1387

معلم گفت محمود و اکبر               -           تقی را با کتک مضروب کردند

چه باشد جمله اش؟ ناگاه آنها         -          نمودند اعتراض، آشوب کردند

که از چه یک نفر را آن دو نامرد    -          به جنگ تن به تن مغلوب کردند

دسته ها : شعر طنز
پنج شنبه جهاردهم 6 1387
X