یک زبان داری دو گوش                        -    یکی بگو دو تا بنیوش

کو گوی و به جز مصلحت خویش مگوی   -   چیزی که نپرسند تو از پیش مگوی

دادند دو گوش و یک زبانت ز آغاز          -   یعنی که دو بشنو و یکی بیش مگو

(بابا افضل)

يکشنبه هفدهم 6 1387

سائلی گفتا به آن پیر کهن                   -       چند از مردان حق گویی سخن

گفت خوش آید زبان را بر دوام           -        تا بگوید حرف ایشان مدام

گر نیستم ز ایشان از ایشان گفته ام      -        خوشدلم کاین قصه از جان گفته ام

يکشنبه هفدهم 6 1387

دلا اصلا نترسی از ره دور                 -      دلا اصلا نترسی از ته گور

دلا اصلا نترسی که روزی                 -      شوی نگاه مار و لانه مور

اگر شیری اگر ببری اگر گور             -      سرانجامت بود در ته گور

تنت در خاک باشد سفره گستر             -      به گردش موش و مار و عقرب و مور

(بابا طاهر عریان)

يکشنبه هفدهم 6 1387

هر کس به طریقی دل ما می شکند       -    بیگانه جدا و دوست جدا می شکند

بیگانه اگر می شکند حرفی نیست        -    من در عجم دوست چرا می شکند

بشکست دلم کسی صدایش نشنید        -     آری دل مرد بی صدا می شکند

يکشنبه هفدهم 6 1387

قطره را تا که به دریا راه است             -       پیش صاحبنظران دریا است

قطره دریاست اگر با دریاست              -      ورنه او قطره و دریا دریاست

گر زدریا به کنار آید زود                   -       بود آن قطره تاچیز که بود

(مولوی)

يکشنبه هفدهم 6 1387

دلت خواهد تو را اصلان بگویند          -         جوان یل و یا طرلان بگویند

عزیزم جهد کن افزون بر اینها            -        تو را انسان، فقط انسان، بگویند

(دکتر روشن ضمیر)

يکشنبه هفدهم 6 1387

برترین مایه، مرد را عقل است              -     بهترین پایه، مرد را تقوی است

بر جمادات، فضل آدمیان                     -      هیچ بیرون از این دو معنی نیست

چون از این هر دو، مرد خالی ماند         -     آدمی و بهیمه، هر دو یکیست

(ابیوردی)

يکشنبه هفدهم 6 1387

هر در که زنم، صاحب آن خانه تویی، تو  -  هر جا که روم، پرتو کاشانه تویی، تو

در میکده و دیر که جانانه تویی، تو         -  مقصود من از کعبه و بتخانه تویی، تو

مقصود تویی، کعبه و بتخانه بهانه ست

(شیخ بهایی)

يکشنبه هفدهم 6 1387

جانها به فدای رخ دلخواه محمد               -       مهر است خجل پیش رخ ماه محمد

خوب است که با دوستی آل محمد           -       نابود کنیم دشمن بدخواه محمد

يکشنبه هفدهم 6 1387

بازآ، بازآ، هر آنچه هستی ، بازآ        -        گر کافر وگِبر و بت پرسی، بازآ

این درگه ما، درگه نومیدی نیست       -        صدبار اگر توبه شکستی بازآ

(از نظر من این امیدوار کننده ترین شعر است.)

شنبه شانزدهم 6 1387
X