در مجلس بزرگان سه چیز را رعایت کنید:

1: تخفیف در کلام

2: تقلیل در طعام

3: تعجیل در قیام

دسته ها : متون زیبا
سه شنبه نوزدهم 6 1387
بهتر است آنچه را که می شنوید، حفظ کنید. بهتر است آنچه را که حفظ کرده ای، بنویسید. بهتر است آنچه را که نوشته اید، بگویید و به گفته های خود عمل کنید.
دسته ها : متون زیبا
سه شنبه نوزدهم 6 1387
معلم: بهزاد کلمه ای بگو که در آن آب به کار رفته باشد.                                       بهزاد: لوله.
دسته ها : لطیفه
سه شنبه نوزدهم 6 1387
معلم: ایرج، نصف النهار را تعریف کن.                                                          ایرج: خانم اجازه، اگر با یک چشم به سفره نهار نگاه کنیم میشود نصف النهار.
دسته ها : لطیفه
سه شنبه نوزدهم 6 1387
معلم اول: ارسطو                                                   معلم دوم: فارابی                                                   معلم سوم: میرداماد
دسته ها : متون زیبا
سه شنبه نوزدهم 6 1387
آدممهای عاشق چون چشماشون بسته است، نمیشه فهمید که تو کله شون چی می گذره!
سه شنبه نوزدهم 6 1387
گل اگر خشک شود، ساقه آن می ماند  /  دوست اگر دور شود، خاطره اش میماند.
دسته ها : متون زیبا
سه شنبه نوزدهم 6 1387
اگر دیدی جوانی بر درختی تکیه کرده  /   بدان بنزین نداره سکته کرده
دسته ها : شعر طنز
سه شنبه نوزدهم 6 1387
دو تا کم شانس با هم ازدواج میکنند، بچه شان پوچ در میاد!
دسته ها : لطیفه
سه شنبه نوزدهم 6 1387
اگه خسته ای، به من تکیه کن. اگه تنهایی، بیا پیشم. اگه بی پناهی، پناهتم. اگه بی پولی، مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد!
سه شنبه نوزدهم 6 1387
X